Hobimatemaatika

Tule läbi matemaatika ja statistika instituudis hobimatemaatika täiendusõppeprogramm, mille käigus omandatakse teadmisi ja oskusi keerulisemate koolimatemaatika ülesannete lahendamiseks.

Toimumise aeg: 30.08.2021 - 28.08.2022

Maht: 468 akadeemilist tundi (18 EAP), kuid minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud.

Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi kõrgema raskuskategooria kooliülesannete ja mitmesuguste keerdülesannete lahendamiseks.

Sihtrühm: Üldhariduskoolide õpetajad, lapsevanemad, kooliõpilased, kõik matemaatikahuvilised.

Õpiväljundid

Omandatakse järgmisest loetelust vastavalt õppija valikutele:

  • "Arvuteooria (1.osa)" annab põhiteadmised klassikalisest elementaarsest arvuteooriast (käsitletakse jaguvust, kongruentse ja arvuteoreetilisi funktsioone).
  • "Elementaaralgebra" - ühtlustatakse ja arendatakse elementaaralgebra alaseid teadmisi koolimatemaatika laiast kursusest kõrgemal tasemel.
  • "Geomeetria süvendusseminar" - süstematiseeritakse, süvendatakse, ühtlustatakse sünteetilise geomeetria-alaseid teadmisi (konstruktsioonülesanded, lõiked, hulktahukad jms).
  • "Graafiteooria elemendid" - antakse ülevaade graafiteooria põhimõistetest ja -tulemustest ning arendatakse struktuurse mõtlemise oskust ja abstraktsioonivõimet.
  • "Matemaatika olümpiaadid" - antakse ülevaade võistlusülesannete hindamispõhimõtetest ja võistluskalendrist ning süvendatakse koolinoorte matemaatikaolümpiaadide ülesannete lahendusoskust (diskreetne matemaatika, planimeetria).
  • "Matemaatiline maailmapilt" - antakse esmased teadmised kaasaegse matemaatika üldistest mõistetest (hulk, seosed, lausearvutuse põhimõisted) ning omandatakse nende kasutamiseks erinevad tõestamisviisid.

Õppeained

Registreerumistähtaeg: 23.08.2021

Registreeru siin!

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#täiendusõpe
Inge Joonas

Mikrokraadiprogramm viib mugavustsoonist välja