Skip to main content

Lõpetamine

Teemavalik

Lõputöö teema on võimalik valida õppejõudude ja muude juhendajate pakutute hulgast. Lõputööde teemasid tutvustav seminar toimub sügisel. Varasemate teemade kohta saab lugeda siit.

Lõputöö vormistamine

Matemaatika ja statistika instituudil on valminud ka lõputööde kirjutamise mall koos instituudipoolsete juhistega, mille leiab siit.

Loodus- ja täppisteaduse valdkonna lõputööde kirjutamise üldise juhendi ja kaitsmise korra võib leida siit. Tutvuge ka tiitellehe ning infolehe näidistega.

CERCS teaduseriala koodid on leitavad siit. Matemaatika, matemaatilise statistika, finants- ja kindlustusmatemaatika jaoks kasutatakse tavaliselt koode vahemikust P110-P190.

Märksõnu saab valida Eesti märksõnastikust.

NB! Muudatus alates 2019/20: kõvas köites lõputööd enam esitama ei pea

Lõputööde avaldamine

Juhendi üliõpilasele lõputööde avaldamise korra kohta leiab siit.

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus. Lihtlitsentsi vormid (valida kas 40., 42. või 44.) ning taotluse lõputöö avaldamisele piirangute kehtestamiseks ja lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks (39.) leiab siit.

Lõputööde avalikustamise piirangud LT valdkonnas

  • Kui lõputöö avaldatakse tulevikus teadusartiklina, siis maksimaalne avaldamise piirang on 3 aastat;
  • Kui lõputöö avaldamisele on piirangut vaja muudel põhjustel (ärisaladus vm), siis on maksimaalne piirang 5 aastat;
  • Väga erilistel juhtudel on võimalik pikendatud piirangutähtaeg ja sel juhul lõputöö kaitsja omal vastutusel saab tähtaja saabumisel esitada piirangute säilimise jätkutaotluse.

Diplom

Diplomi ja akadeemilise õiendi kohta võib lugeda siit. Keskmise hinde ning kiitusega lõpetamise kohta leiab informatsiooni siit. Teavet selle kohta, kust ja kuidas saada diplom, diplomi koopia ja akadeemiline õiend, leiab ülikooli veebist.

#kaitsmine

Kaitsmised

Põhikaitsmised: juuni 2022. Jaotus õppekavade kaupa.

Jaga
10.08.2021