Atesteerimine

Doktorantide atesteerimised toimuvad:

  • 02.02.2023 algusega 12.15. Dokumentide esitamine 20. jaanuariks 2023.
  • 23.08.2023 algusega 12.00, r 4103. Dokumentide esitamine 10. augustiks 2023.

Doktorant esitab vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva atesteerimiskomisjonile enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatud aruande individuaalplaani täitmise kohta ja individuaalplaanist lähtuva järgmise õppeaasta tegevuskava ning sisestab need õppeinfosüsteemi (Doktoriõppe eeskiri).

70. Doktoriõppes õppija sisestab atesteerimiseks vajalikud dokumendid õppeinfosüsteemi vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva.

74. Atesteerimiskoosolekul osalemine on doktoriõppes õppijale kohustuslik. Mõjuval põhjusel võib atesteerimiskomisjon doktoriõppes õppija taotlusel anda talle loa koosolekul mitte osaleda

Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Doktorandi teadustöö edasijõudmise hindamise kriteeriumid

Komisjoni esimees: kaasprofessor Johann Langemets

Liikmed:

  • professor Viktor Abramov
  • professor Krista Fischer
  • professor Rainis Haller
  • professor Valdis Laan
  • professor Jüri Lember
  • professor Arvet Pedas
  • professor Eero Vainikko (LTAT)

 

 

Rektor Toomas Asser kõnepuldis

Sissejuhatavad tunnid

Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht